אלו הם מהות תוכנם של מערכות ושיעורים אלו וסדרם בדרך כללות, אולם בפרטות ניתן לשנות לפי כל נפש. וכן לשלב בעבודה המעשית את הלימוד העיוני המעמיק. [מתוך תשובה של הרב שליט”א לשואלים]


שיעורי תפלה ושיעורי שיחת השבוע מבט שורשי ומעשי בכל פעם על נקודה אחת בעבודה

ספר מסילת ישרים – היסודי המעשי לעבודה כמ”ש הגר”א “הוא יהיה מנהלך”, ללומדו מתוך מבט פנימי מעשי. בנוסף לכך אפשר אח”כ לצרף את שיעורי חובות הלבבות

ואהבה ויראה הם שורשי הענפים- לימוד עיוני מעמיק בשיטות הראשונים בדבר מצוות אהבת ה’ ויראת ה’ וביאור חלקי האהבה והירא ודרכי קניינה

ת”ת ודבקות שהם גוף. לצורך ת”ת ראוי לשמוע את דע את תורתך – הדרכה מעשית, וכן שיעורי נפש החיים שער ד’


קנין מבט פנימי על מהות הבריאה, דרכיה ותכליתה

הדורכים בדרך החסידות, ראוי להם לשמוע שיעורי תניא ולקרוא הספר להב אש שעוסק בספרי החסידות הראשונים (שיצא לאור לפני הסדרה בלבבי משכן אבנה)

מבט פנימי שורשי על העבודה – מבט של נשמה. ולזה יש לצרף נפש החיים שער ג’, והמספיק לעובדי ה’ פרק ההתבודדות

כניסה לעולם של מחשבה


בתחלה  א]שיעורי אגדות על סדר הש”ס בדרך של בנין, ב] אנציקלופדיה – עבודת ה’, ג] סוגיות באהבת ויראת ה’, ד] אנציקלופדיה – מחשבה,  ה]פרקי אבות – שיעורים בתורת המהר”ל ו] משלי, ז] אגדתא על דרך הש”ס, ח] פרשת השבוע, ט] בעל שם טוב, י] מורה נבוכים

כניסה לחכמת האמת


שיעורי א] עץ חיים למתחילים, ב] פתחי שערים, ג] קל”ח פתחי חכמה, ד] ספר יצירה, ה] עץ חיים בעיון, ו] שיעורים בתורת הרש”ש

אנציקלופדיה – עבודת ה’ ומחשבה


כשם שהרמב”ם קיבץ מכל התורה כולה כל ההלכות השייכים לכל ענין המפוזרים הנה והנה. כגון כל הלכות ברכות ק”ש וכו’. כן באגדה התכלית לקבץ בכל מלה את כל ההיקף בכל התורה כולה. ומעט מכך נעשה בסדרה זו. ומכח כך נולדים חידושים, כי צרוף הפרטים הוא בחינת זיווג, המוליד. ולפיכך התכלית, א. קיבוץ כל הפרטים. ואזי נגלה השורש של “החכמה”, “כולם בחכמה עשית”. ב. זיוג המוליד חידוש. והוא מדרגת עץ ופירות.

שיעורי המועדים


מטרתם לתת מבט פנימי עמוק על כל מועד ומועד, ועצם הלימוד העמוק והמבט קושר ומכניס את האדם במדת מה לתוכו של מהות היום. כאדם הנכנס לחנותו של בשם שמתענג מן הריח. למעשה כל אחד צריך להיות מודע מהו מהלך עבודתו עתה לפי מדרגתו עוד קודם המועד, ומהו סדר עבודתו, ובמועד צריך למצוא כיצד אור המועד מאיר באור יקרות על עבודתו הפרטית, אולם אין לשנות מעבודתו הקבועה כל השנה לעבודה אחרת.

Print Friendly, PDF & Email