חדש! סדרת הספרים “ארבעת היסודות” אשר ספר זה הינו הרבעי שלה, מהווה תמצית מעשית של משנת החיים המתבארת בספריו ושיעוריו של מחבר סדרת הספרים “בלבבי משכן אבנה.”

הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו מארבעת היסודות: עפר, מים, רוח ואש. האדם מורכב גם הוא מארבעת היסודות הללו, ובמיוחד עולמו הפנימי.
סדרת הספרים “ארבעת היסודות” מטרתה לפתוח בפני האדם את עולם הנפש על פי החלוקה לארבעת היסודות.
ספר זה עוסק בכוחות הנובעים מיסוד האש, ובו מתפרטים הכוחות השונים הנובעים מיסוד האש, בצירוף היסודות האחרים – כל פעם לפי סדר אחר ואופן שונה.
המידות הרעות הנובעות מיסוד האש, כפי שמבאר רבי חיים ויטאל בספרו ‘שערי קדושה’, הן מידת הכעס ומידת הגאווה. ספר זה עוסק במידת הכעס שמיסוד האש.
האופנים שבהם מתגלה מידת הכעס בנפש האדם רבים הם מאוד. בספר זה מובאים ט”ז האופנים היותר עיקריים והיותר בולטים שבהם מתגלה מידת הכעס בנפש האדם, והדרכה מעשית לאופן תיקונם.
עמוק בנפש כל אדם קיימת אש של טהרה וקדושה, אש של רוממות וכיסופין לקרבת ה’ יתברך. זוהי האש של קדושה שצריכה להתגלות אצל האדם. אולם כל עוד מתגלה כח האש בחיצוניות, במידת הכעס – אין לאדם מנוחה, והוא אינו יכול לגלות את האש הפנימית שבקרבו. רק כאשר תושקט אש הכעס, יוכל האדם להגיע אל מקום החיים הפנימיים שלו, ולגלות את אש התבערה האמיתית של עומק נשמתו, שהיא אש טהורה, נקייה וזכה, שמרוממת ומעלה את האדם מעלה מעלה.

Print Friendly, PDF & Email