עבודת האדם היא להכיר את עצמו ואת בוראו. אולם הכרת עצמו אינה תכלית אלא אמצעי- שביל בלבד להכרת הבורא, שהיא התכלית.

אולם איזה מהם קודם? בפשטות הכרת האדם את עצמו קודמת להכרת בוראו. אולם בדרכי העבודה יש דרך להתחיל תחילה בהכרת עצמו, ויש דרך להתחיל תחילה בהכרת הבורא. ויש לכך פנים לכך ופנים לכך.

אם מקדים האדם את ידיעת עצמו לידיעת בוראו, הרי שעובד בדרך מיוסדת ובנויה, אולם מאידך כל זמן שעובד על הכרת עצמו חי בלי הכרת בוראו ואלו הם חיים ללא חיות פנימית אמיתית. זולת כך ישנו חשש שמא ימשך כל ימיו להכרת עצמו ולהכרת בוראו לעולם לא יגיע כפי שעינינו רואות אצל עובדים מסוימים. יתר על כן מי שכבר חש מעט את הכרת בוראו, מעט וכ”ש יתר על כן, נפשו תובעת להכיר את בוראו יותר ויותר ואינו מסוגל להניח זאת שנים עד שיכיר את עצמו היטב.

אולם צד שני למטבע שאילו יקדים האדם את הכרת בוראו להכרת עצמו הריהו כאדם הבונה קומה שניה ללא שיש לו קומה ראשונה… ופעמים רבות תולדת דרך זה שנעשה אדם בלתי מציאותי תלוש מגדרי המציאות הניכרת לעין הגשמית, ודרך זה מלבד שאינה מביאה להכרת הבורא אמיתית כי נחסרת היא את האמצעי- הכרת עצמו, יכולה להוליד תנודות קשות בנפש כי זהו אדם שחי עם שמים ללא ארץ עם דמיון ללא הויה.

דע את עצמך הוא דרך מקדים חשוב לבלבבי מאחר שאם עדיין לא הפרדת את הדברים החיצוניים שאינם באמת אתה, מההבנה שלך של מי אתה, אז ה”אתה” שתנסה לחבר אל השם בעבודת בלבבי לא תהיה באמת עצמך, אלא תהיה זו דמות שהרכבת בעצמך של מי אתה. לפיכך רק לאחר הסרת הרעש והעמדות הפנים החיצוניות מהתפיסה שלך של מי שאתה, אז תוכל להתחיל לעבוד ביעילות על קירוב עצמך לאלקים.

אשר על כן כל דרך יש בה מעלות וחסרונות כנ”ל. ועל כן אדם חייב להכיר מחד את המעלות והחסרונות שבכל דרך, ומאידך להכיר מעט את עצמו איזה דרך יותר קרובה לנפשו. והמחפש אמת באמת ינחהו בעל האמת לבחור איזה דרך להקדים ואיזה דרך לאחר. להקדים ולאחר דייקא כי השלמות מורכבת הן מידיעת עצמו והן מידיעת בוראו. אדם שבחר להתחיל בהכרת עצמו, עליו להקדיש כמה דקות ביום להכרת בוראו, וכן להיפך, אדם שבחר להקדים את הכרת בוראו, עליו להקדיש כמה דקות ביום להכרת עצמו.

והמחפש אמת באמת ינחהו בעל האמת לבחור איזה דרך להקדים

Print Friendly, PDF & Email