האתר נבנה בהתנדבות. פגשתי את ספרי הרב וליבי נדבני להקים את האתר וזאת לאחר שההשפעה המתמשכת של הדברים על חיי הייתה כה רבה שהרגשתי צורך לעזור בהפצת הכתבים והדיסקים לכל יהודי באשר הוא. ומשום כך הקמתי את האתר על דעתי האישית בלבד, ואין לו שום קשר לרב המחבר את ספרי בלבבי משכן אבנה.

וזאת לאחר שפניתי ובקשתי רשות להקים אתר זה למען זיכוי הרבים, מתחילה לא אבה הרב לשמוע כלל מעניין זה, כי אין דרכו בצורות מעין אלו – לפרסם דברי קדושה במקום שמעורב בו קודש בחול בצורה מבהילה – אולם לאחר שהובהר שהדבר מהווה זיכוי הרבים גדול, השיב הרב שליט”א שאם הכל נעשה בקדושה לשם שמים ללא שום שיקול אישי ורווח פרטי, וכן בתוכן האתר לא מוזכר כלל שם הרב שליט”א, וכל תוכנו אך ורק דברי תורה ללא שום תוספת כלל (פרסומות וכדומה), מכיוון שדברי התורה הקדושה אינם בבעלות שום נברא אלא תורת הבורא הם, על כן אין ביכולתו להתנגד לגילוי דברי תורתו של הבורא יתברך, וזאת בתנאי שיובהר שלרב שליט”א אין כל קשר לאתר, לא בהקמתו, ולא בניהולו, ולא בשום דרך כל שהיא.

עם זאת יודגש כי הרב שליט”א מעודד כל יהודי באשר הוא הרוצה ועושה לזכות את הרבים באופן בקדושה ובגדרי ההלכה, בדברי תורת הבורא יתברך שמו. ובכללם את מקים אתר זה, בתנאי שאין בו אלא דברי תורה בלבד ללא יוצא מן הכלל,ונעשה בו פרסומת והפצה אך ורק לדברי תורה ולא לאשיות הרב. ובתנאי שיובהר לנכנסים לאתר שאין שום כוונה בהקמת אתר זה אלא לגלות את תורת הבורא יתברך שמו, לקיים בזאת רצונו ית”ש, שעל ידי זה ידבקו בו ית”ש בשלמות.

ורק בתנאים אלו הורשה להקים את האתר, ובאופן הנ”ל נתקבל חיזוק ועידוד לכך. עוד הובהר לי בשם הרב שליט”א, שמכיוון שאתר זה ממוקם ברשת האינטרנט ומעורב ברשת זו קודש עם חול, קדושה עם טומאה באופן מבהיל, לכך ברצונו להבהיר שאין בהקמת אתר זה שום הוראת היתר כלל להחזיק ברשת האינטרנט כלל אפילו לצורך ההכרחי ביותר, אלא שלאחר שישנם רבים המחזיקים ברשת זו בהיתרים דחוקים מאוד מאוד, הוסכם בבחינת “עת לעשות לה’ הפרו תורתך”, לגלות גם אצלם את אור אמונת הבורא ית”ש ותורתו, וזאת בדיעבד גמור, אולם אם בא לפנינו היינו מורים לו שלא יחזיק רשת אינטרנט בשום היתר שבעולם.

קיומו של אתר זה אינו מהוה אישור של הרב שליט\”א לשימוש באינטרנט. להפך, הרב שליט\”א מתריע מאד כנגד השימוש באינטרנט שנאסר ע\”י גדולי ישראל מחמת הסכנות הרוחניות הגדולות הקיימות בו.
ואף הרשת המסוננת רבה בה המכשלה מאוד לאין שיעור ויש לברוח ממנה כבורח מן האש ויתר על כן. שו”ת בלבבי בנושא ה”מדיה”

Print Friendly, PDF & Email