בלבבי משכן אבנה | חלק א'

בלבבי משכן אבנה – ח”א ספר זה, הינו ספר היסוד של כל הסידרה. ובלשון רכה ונעימה, מעורר הוא את האדם מתרדמת הגלות, בה שכח הינו את תכלית חייו ויעוד מציאותו: לחזור לחיות בדבקות במחיצתו של מקום. וכך, שלב אחר שלב, בעיקביות ובבהירות, מבאר המחבר את דרכי קנין האמונה החושית להבחנותיה, כדי לזכות על ידה לדברי המס”י שכתב: “כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו ית’, כי רק זה הוא הטוב” באמת…בלבבי משכן אבנה | חלק ב'

בלבבי משכן אבנה – ח”ב בכרך זה, המבוסס על 28 וועדים, מבאר המחבר את “דרכי העבודה” להשגת קרבת ה’ מוחשית. וכך, מתוך בירור אופני ושלבי קנין האמונה החושית, מבאר הינו כיצד יקנה האדם את היראה והאהבת ה’ בכל מדרגותיהן, עדי גילוי נקודת פנימיות האדם כיצד מאוחדת ונכללת הינה בחדא מחתא באלוקה.בלבבי משכן אבנה | חלק ג'

בלבבי משכן אבנה – ח”ג ספר זה במקורו, הועד להוות “פרקי הדרכה לבן תורה”. בפרקו הראשון, סולל המחבר “סולם של עליה”, להדריך ע”י את ה’מבקש’ כיצד יוכל להפריש את עצמו מחיי החומר והנפרדות ולבנות את בנין נשמתו הפנימי, כדי לגלות ע”י כך את הוייתו הפנימית כיצד מאוחדת הינה עם בוראה. באים לאחר מכן “פרקי העבודה” המתמקדים כל אחד על נושא מסויים: תורה, תפילה, חסד, מוסר, ואמונה, וכן קובץ של מאמרים על ענינים שונים.


חלק ג’ כלול בסט בלבבי חלקים א-ט

קניה סט ספרים בלבבי חלקים א-ט


בלבבי משכן אבנה | חלק ד'

בלבבי משכן אבנה – ח”ד לעומת הספרים הקודמים בהם נתבארו דרכי העבודה ושלביה, בסידרה זו של 22 וועדים שם הרב דגש מיוחד לבירור בנושא התבוננות הנפש בשעת ההשקט עם עצמה ועם קונה, וכן בדרכי גילוי ובנין כח הרצון, ובעוד כמה ענינים הנצרכים לעבודה הפנימית.


חלק ד’ כלול בסט בלבבי חלקים א-ט

קניה סט ספרים בלבבי חלקים א-ט


בלבבי משכן אבנה | חלק ה'

בלבבי משכן אבנה – ח”ה מתפרס לארבעה מדורים, חלק זה (הידוע גם בשם “שני תולעת”) הינו באמת ספר כל-בו. במדור “דרכי העבודה”, נעשה בירור של צורת העבודה הפנימית עדי הבאת האדם להתדבקות והתאחדות ביוצרו בכל עניניו, אם כי מבוסס על צורת עבודתו של בעל “יסוד ושורש העבודה”. לאחר מכן מגיעים “פרקי עבודה ומחשבה”, אשר כשמם הינם נקודות של העמקה בעניני העבודה הפנימית, הכולל בסופו קונטרס “ירח האיתנים”- מאמרים על עבודת ימים אלו. במדורים האחרונים, עיצות נפלאות עבור מי שזוכה להיכנס לתוך “עולם העבודה”, חלקן אמנם עמוקות.


חלק ה’ כלול בסט בלבבי חלקים א-ט

קניה סט ספרים בלבבי חלקים א-ט


בלבבי משכן אבנה | חלק ו'

בלבבי משכן אבנה – ח”ו בכרך זה, מבאר ומפרט המחבר את ענין עבודת “ביטול האני” של האדם, אשר בלעדיה חסר הוא הכלי הראוי שיתגלה ע”י אור הדבקות באלוקיו. הוועדים בחלקו השני מבארים “מהות החכמה ושורשה” עדי גילוי עצם הוויתה כיצד כוללת הינה את הווית הנבראים והעדרם, להיות ע”י כך כלי להשראת מציאות הא”ס. בחלק השלישי באים 6 וועדים בעניני המועדים.


חלק ו’ כלול בסט בלבבי חלקים א-ט

קניה סט ספרים בלבבי חלקים א-ט


בלבבי משכן אבנה | חלק ז'

בלבבי משכן אבנה – ח”ז ספר זה, “ספר האמונה”, המיועד ליחידים בלבד אשר זהו צורך נפשם, בא לבאר את מהות האמונה וגדרה, והתחברותה והתקשרותה עם שאר סוגי העבודה. דגש מיוחד ניתן בכמה ממאמריו על ענין ואופן גילוי האדם בנפשו פנימה את מדרגת אדה”ר לפני החטא ואת העבודה המוטלת עליו בגילוי ה”אין עוד מלבדו”.


חלק ו’ כלול בסט בלבבי חלקים א-ט

קניה סט ספרים בלבבי חלקים א-ט


בלבבי משכן אבנה | חלק ח'

בלבבי משכן אבנה – ח”ח ספר זה, המיועד לת”ח השקועים עמוק בעסק התוה”ק ומדרגת נפשם ראויה לעסוק בענינים אלו, מבאר ענינים פנימיים בעבודת השי”ת המבוססים על “ספירת הכתר”, המדריגה של “אין” שהיא למעלה מן החכמה. אכן, בימות המשיח נוכל להגיע למדריגה נשגבה זו, אבל גם בזמננו, כבר התחיל אור ה”כתר” לזרוח, ודרכו נוכל להתחיל לחוש את האחדות בכל הבריאה. הוועדים בספר זה מתמקדים על נושא זה מכמה וכמה זוויות שונות.


חלק ח’ כלול בסט בלבבי חלקים א-ט

קניה סט ספרים בלבבי חלקים א-ט


בלבבי משכן אבנה | חלק ט'

בלבבי משכן אבנה – ח”ט עיקר תפקידנו בחיים הוא להפנים ולשמור ולקיים את גבולי התורה במחשבה ובמעשה, הידועים בתורת הקבלה בתור “כלים” לקבלת ה”אור”. אחרי שיש לאדם את המחוייבות העמוקה לקיום ההלכה, ויעמול הרבה בתורה, או אז, ייתכן לו להתחיל לחוש את ה”אור” הנ”ל, שהינו אור האמונה הנובעת מן התמימות, שהיא למעלה ממדידה והגבלה, המאפשרת לאדם להתדבק להשי”ת, האין סוף ב”ה, ולראות ולהשיג מעבר לכל סתירות ההנהגה העליונה שיש בחיים. הוועדים בספר זה מיועדים ליחידים שהגיעו למדרגה זו, היכולים לחיות עם ה”אור” בלי לאבד את מחוייבותם לעיקרי האמת של ה”כלים”.


חלק ט’ כלול בסט בלבבי חלקים א-ט

קניה סט ספרים בלבבי חלקים א-ט


הכוחות שמרכיבים ספרים אלו בתמצית הם:
א- תמימות.
ב- סדר.
ג- בנין.
ד- עולם ברור.
ה- עומק רגשי מובנה.
ו- עומק שכלי מובנה.
ז- חיבור מהשורש לענפים, וכללות כל הענפים.
ח- קיבוץ כל השיטות, בבחינת דן מאסף לכל המחנות.
ט- מחשבה מופשטת, ומחשבה מולבשת.
י- כח מעשי מובנה.

בכל ספרים מתגלים בבירור “חלקים” מהנ”ל, ולא כולם עיקרים בו. ויתר על כן, יש מדרגת אור ויש מדרגת ניצוצות. ויש וחלקו באור הנ”ל, ויש וחלקו בניצוצות..

Print Friendly, PDF & Email