הרב יצחק זילברשטיין

ראיתי את הספר “בלבבי משכן אבנה” וחמדתי את פריו, וקניתי כמה ספרים כדי לחלקם ולהפיצם ברבים. ויהא רעוא שדברי המחבר יביאו תועלת רבה ונזכה לבנות משכן בלבנו.

רב שכונת רמת אלחנן – בני ברק ת”ו


הרב שריה דבליצקי ז”ל

הנה האברך היקר הרה”ג הראה לי את ספרו היקר הנקרא “שני תולעת” המדבר בנושאים של אהבה ויראה ודבקות בהית”ש. והנה הספר הוא ספר יקר ועמוק בנושאים נכבדים ועמוקים המיועדים לדורשי ה’ ועוזו ולמבקשים פניו תמיד. ולפלא על אברך העומד עדיין בשנות עליתו שהצליח לתת בשפה ברורה מושגים בעבודת הית”ש אשר לא רבים יחכמו בזה. על כן לזאת מי שרוצה ומשתוקק להגיע לבחינת השרידים אשר ה’ קורא ראוי שילמד בספר זה ובודאי ישיג כל מבקש ה’ כפי מדרגתו איזה אמצעים והארות שעל ידם יוכל לעלות יותר ויותר ברוחניות. ותודה רבה וישא ברכה מאת ה’ למחבר הנעלה שערך לפנינו שלחן ערוך העמוס ברעיונות נעלים כאלה לעלות מעלה מעלה בתורה ועבודה, ועל זה יבורך להיות מזכה הרבים. ויוסיף עוד כהנה וכהנה לזכותינו ברעיונות ומושגים נעלים בדרכי היראה והעבודה.
ובאתי עה”ח יום הנ”ל


המקובל חיים ע. כהן (החלבן) ז”ל

הובאו לפני הספרים עם הפירוש בלבבי משכן אבנה מעשה ידי אומן החכם היקר מזכה הרבים ר’ שליט”א חכו ממתקים וכולו מחמדים תהילתו בפי כל המיוסדים על פי רבותינו המקובלים מעורר הנפש והנשמה להדבק בקב”ה. יהי רצון שיפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ברבות הטובה עד זקנה טובה לזכות בימיו ובימינו לביאת גואל צדק ובית המקדש וישראל ישכון בטח ומלאה הארץ דעת ה’ כמים לים מכסים.


הרב משה מרדכי קארפ, שליט”א

הן הרהמ”ח הספר היקר מאד “בלבבי משכן אבנה” שנתפרסם ברחבי תבל, ודבקה נפשו בהשי”ת, והעמיק מאד בחכמת הנסתר. בחכמה וקדושה וטהרת הנפש, וזכה לחבר חיבורים מחוכים ונפלאים על ה”עץ חיים”, ואף שלא באתי לדרגה זו כי אין לי עסק בנסתרות, מ”מ הדברים מאירים מצד עצמם, והרואה אומר ברקאי.
הנה הרהמ”ח שליט”א ראוי לשבח והוקרה מאד, אך הואיל והרב הנ”ל חפץ בעילום שמו, לא באתי אלא להודיע שהחיבורים הנ”ל יצאו מאדם גדול ונכבד, וראוי להוקירם, ולמבין בחכמה זו זכות גדולה להתעסק בהם, כי מנפש טהורה יצאו.
וברכתי להרהמ”ח שליט”א שיוסיף לחבר עוד חיבורים מחוכים בתורה ויראת שמים טהורה, ולקרב לב ישראל לאביהם שבשמים ולהגדיל תורה ולהאדירה.


הגה”צ המקובל הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט”א

ראיתי קצת מהכתבים של הרב החסיד והגאון שליט”א והם דברים המביאים את האדם לידי דבקות וקרבת ה’ ויש בו דברים עמוקים וזכה לבארם באופן השוה לכל נפש ויסודו בנוי על דברי צדיקי אמת ועי”ז יתעוררו ללמוד הדברים במקורם בספרי רבותינו שכל הגאולה תלוי בהתפשטות דברי רבותינו בסוד הפס’ “ובני ישראל יוצאים ביד רמה” כמבואר בספה”ק דגל מחנה אפרים וע”י שמסלסלין בדבריהם הק’ מתגלה אורות חדשים ונותן כח לעוד אנשים להתקרב לאור הגדול אור האמיתי של רבותינו של כלליות פנימיות התורה.
כ”ר המברכו שיזכה לילך מעלה מעלה מדרגא לדרגא ונזכה כולנו יחד לביאת גואל צדק ולקבל פניו מתוך שמחה וטוב לבב במהרה אמן.


נכד אדמו”ר מטאלנא זצ”ל זיע”א

הנני בזה להודיע בשער בת רבים חשיבותו של הספר קטן הכמות ורב האיכות אשר שמו יקבנו ספר “בלבבי משכן אבנה” וכשמו כן הוא, בדבריו הקצרים ובמשליו הקולעים השכיל הרב המחבר להגדיר ולהחיות את חובת האדם בעולמו ולי כשלעצמי הי’ מספר זה חיזוק רב ע”כ הנני בברכתי ברכת הדיוט לרב המחבר ולכל המעיינים בספרו שיזכו לבנות משכן לה’ בתוך לבבם מתוך מנוחת הנפש בשמחה.
ולהרב המחבר אכיר טובה על ההתעוררות שגרם לי וכיון שאומרים “בקרו טלה” הנני בהערה לחוסר הזכרת ספרי החסידות הקדמונים כ”תולדות יעקב יוסף” “נועם אלימלך” “תניא” ושאר ספרים המלאים מזן אל זן בכל הענינים המוזכרים בספר זה וחסרונם ניכר מאוד.
בהערכה מופלגה
יצחק מנחם וינברג


Print Friendly, PDF & Email