מהות ספרי “בלבבי משכן אבנה”

סדרת תשע הכרכים של הרב בשם “בלבבי משכן אבנה” מתמקדת בבניית קשר חושי עם הבורא. ניתן לחלק את תשעת הכרכים האלה של “ספרי בלבבי” לשלושה חלקים:

בלבבי משכן אבנה א’, ב’, ה’ (בחלק השייך לדיבור עם הקב”ה)
בית אב אחד להם, פשיטות, אמונה פשוטה בקב”ה. ועבודה באופן זה למעשה

בלבבי משכן אבנה ג’, ד’, ה’ (בחלקו הראשון), ו’
בירור צורת העבודה

בלבבי משכן אבנה ה’ (בחלקו האחרון) ז’, ח’, ט’
בנוי על פנימיות התורה, ולפ”ז אופן העבודה


דרך הלימוד בספרים

לכן מומלץ לבדוק קודם את החלקים א ‘וב’ ואת החלק הראשון של חלק ה ‘(בחלק השייך לדיבור עם הקב”ה) ולעיין בחלקים אלה מספר פעמים. לאחר מכן, יש ליישם רעיונות אלה באופן מעשי, בהתאם ל”איפור” האישי של האדם.

לימוד מהיר על מנת לקבל תמונה כללית – אמרו חז”ל “ליגמר והדר ליסבר”. ולכך ראוי למעשה מתחלה לעבור מתחלה עד סוף בקריאה קלה ומהירה, ע”מ לקלוט את המבט הכולל, את התמונה הכוללת. דבר זה אפשר וראוי שיעשה ביומא דפגרא, כגון בין הזמנים. ואח”כ לעבוד למעשה לפי מבנה נפשו.

השבת הדברים ללב – לאחר שהאדם קנה את התמונה הכוללת ממולץ ללמוד בכל יום קטע או שנים, או קרוב לכך ולחזור עליו כמה פעמים. הן מתוך שום שכל, והן מתוך הרגש הלב, פעמים בהתפעלות, ופעמים בהשקטה. עד שהדברים נקלטו במחשבתו ובהרגש השקט והעדין שבלב. דבר זה ראוי שיעשה כעשר דקות או מעט יותר (מה שכתוב פעמים בספר שעה, אין הכונה שעה ממש אלא כל אחד לפי כוחותיו. פעמים רבות שחז”ל אמרו שעה אין הכונה לשעה ממש).
לאחר שגמר חלק מסוים כגון בורא ונברא וכדו’, יסדר סדר עבודה מעשית כפי שבואר בספר. בכל תקופת עבודה זו ראוי לחזור כל יום מעט מתוך הספר, להזכיר המחשבה, לעורר הלב, ולהשיב למקום השקט והעדין שבלב. דבר זה ראוי שיעשה כמה דקות ביום.

כיצד ידע שיכול לעבור לשלב הבא – כאשר מדרגה זו כבר נמצאת אצל האדם בטבעיות כמעט ללא צורך להתאמץ לדבר אלא נעשה טבע שני בנפש, שכמעט לא מעוררת התנגדות ואינה חידוש (ובעומק יש לבקוע לבסוף לעצם הנשמה, שאצלה אין זה טבע שני אלא טבע ראשון).

שימור המדרגות שכבר נקנו – נקודה יסודית מאוד. ראוי בשעה הנ”ל ליחד כמה דקות לעבור על השלבים שכבר עבר וקנה עד השתא בכדי שישארו גלוים בנפשו. ולעתים רחוקות אפשר ליחד זמן מיוחד לכל חלק שכבר קנה, לפי צורך נפשו, הן אם הנפש בוערת לכך, והן אם מרגיש שנקודה זו נחלשת באופן ניכר אצלו.

מלבד כך ברור ופשוט הדבר שראוי מתחלה ובהמשך כל ימי חייו לעסוק בספרי היסוד של רבותינו ראשונים ואחרונים להכיר ולדעת את דרכי רבותינו וללכת בעקבותם כל הימים.


צורת הלימוד לאדם עובד, אשה עובדת, עקרת בית, בת סמינר

צורת הלימוד כפי שהוזכר מתחלה לעבור על כל הספר לפי זמנו הפנוי של כל אחד, ולאחר מכן ללמוד בכל יום קטע קטן ולחזור עליו מתוך התבוננות והתעוררות של הרגשה פנימית דקה ושקטה, ופעמים של הרגשה של התפעלות לפי הצורך.

אדם עובד – ראוי שלפני לכתו לעבודתו ילמד כמה דקות באופן הנ”ל, ויכוין מחשבתו לאורך היום מדי פעם לחזור לנקודה שורשית זו, שתלוה אותו במחשבתו והרגשתו לאורך היום מידי פעם, לעצור עיסוקו ומחשבתו לחשוב כמה שניות בעסק הנ”ל. גבר שמוציא את ילדיו וכדו’ יעשה כמו שכתוב באות ב’. ותכלית הדבר להכנס למהלך זה ממקום שקט.
אשה עובדת – אם אפשר לקום מעט מוקדם לפני שנעשה שאון בבית לשבת במקום רגוע ושקט ולעשות כנ”ל. ומדי פעם לעצור ולחשוב כנ”ל.
עקרת בית – לאחר שנעשה השקטה בבית לעשות כנ”ל, ואפשר לאורך היום ג’ פעמים לקרוא מתוך הספר כשתי דקות. אם יכולה לעשות כן קודם התחלת היום מוטב. ומדי פעם לעצור ולחשוב כנ”ל, אם אפשר לשבת במקום נח, לשתות וכדו’, שעסק זה יעשה מתוך השקטה ונועם.
נערת סמינר – אפשר לעשות כנ”ל אות ב’, אחר הצהרים, ואם אין ברירה לפני השינה. לאט לאט אחר שנעשה הרגל בדבר, אם אפשר להתחיל את היום כנ”ל בעסק זה. ופעם אחת ביום לעצור ולחשוב כנ”ל. לאט לאט לעצור כמה פעמים ביום כנ”ל עד שהופך להיות יציב כמה פעמים ביום באופן טבעי.

Print Friendly, PDF & Email