האדם מורכב מנשמה וגוף, ועבודתו לזכך ולהפשיט את גופו ולגלות את נשמתו. והנה הדרך הישרה לכך היא אמונה, עמל בתורה הקדושה בעיון, קיום המצוות בפועל בדקדוק הדין, ותיקון המידות. זו הדרך בה דרכו רבותינו שבכל הדורות. אולם בכל הדורות היו מועטים שבנוסף לאמונה, עמל התוה”ק קיום המצוות ותיקון המידות, בנוסף דייקא, דרכו בדרכים נוספות. דרכים אלו הם רבים מאוד. ספר זה בא לבאר חלק מן הדרכים הללו.

אולם חכם עניו בראשו לעשות את העיקר לעיקר ואת הטפל לטפל ולא ח”ו להיפך. ספר זה הוא בבחינת טפל ביחס לאמונה לעמל התורה קיום המצוות ותיקון המידות.

לפיכך הלומד בספר זה יש לו לידע שרוב רבותינו לא דרכו בדרך זו אלא מיעוטם. ובנוסף לכך יש לו לעשות לימוד בספר זה וקיומו הלכה למעשה טפל ולא עיקר. דברינו אלו באו להפקיע מאותם אלו שעושים עניינים אלו לעיקר וזו טעות.

והנה היה ספק גדול בליבנו האם להוציא ספר זה לאור עולם כי לרבים אין צורך בו והעיון בו אולי יביאם לבלבול. אולם מאידך ישנם לא מועטים המתעסקים בעניינים אלו אולם ללא סדר וללא דרך ברורה. עבורם נועד ספר זה שיתן להם בס”ד סדר וברור בעניינים אלו. הוצאת ספר זה לאור אין בו משום מתן הדרכה להתעסק בעניינים אלו, כי מטרתו אינה להכניס בנ”א לעניינים אלו, אלא מטרתו לעשות סדר וברור לאלו שבין כך ובין כך עסוקים בו. ואקוה שלהם יהיה ספר זה לתועלת רבה בס”ד.