כח המדמה באדם, מחד הוא הנמוך ביותר ומאידך כמעט הגבוה ביותר.
בצד התחתון של האדם, שורש מקור בריאתו מן האדמה מלשון מדמה כמו שכתב המהר”ל,
ולפיכך כאשר משתמשים בכח המדמה באופן שאינו נכון אזי בכוחו להוריד את האדם מטה מטה עד האדמה וזהו היה שורש חטאו של האדם הראשון כמו שמובא בספורנו ובגר”א שעץ הדעת הוא כח המדמה ותולדת חטאו היא “מעפר אתה ואל עפר תשוב” – יורד ושב לאדמה.
אולם מאידך, בצד העליון, בכח המדמה לדמות את הנברא לבוראו וכאשר זה נעשה באופן הנכון מתוך בנין כח המדמה בכל מדרגותיו, ממטה ועד מעלה, וביחס לבנין כל כוחותיו של האדם אזי בכח המדמה להעלות את האדם לדבקות השלימה בו ית”ש.
ספר זה בא לברר בס”ד איך לברר ולתקן את כח המדמה הנפול ואיך להגיע לכח המדמה דקדושה השלם.

בין הנושאים שבהם עוסק הספר:
• צורת המבנה של ‘כח המדמה’
• דרגות כח המדמה בנפש האדם
• שימוש בכח המדמה לתיקון העבר ולהשגת עתיד
• שורש הסיכונים בשימוש מעוות בכח המדמה
• כח המדמה שבלב
• דרכי ההתמודדות עם המדמה דקלקול
• אופנים נוספים להתמודדות עם המדמה דקלקול
• עצות נוספות לתיקון כח המדמה שבלב
• המדמה דרצון ודרכי ההתמודדות עמו
• מידות הנפש הבהמית והנפש האלוקית